სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

იუნესკოს მიერ დაწესებულ  მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საპატიო სიგელით აჯილდოებს აკადემიკოს გიორგი თავაძეს

სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრ დელტასთან მიმდინარე ერთობლივი პროექტების გაცნობის მიზნით ცენტრის დირექტორმა ზურაბ აზარაშვილმა და მისმა მოადგილემ, ნიკოლოზ ქიზიყურაშვილმა, დელტას დაქვემდებარებაში მყოფ ექვსი ინსტიტუტის ხელმძღვანელებს უმასპინძლეს. 

მაღალრეიტინგული საერთაშორისო გამომცემლობის „Springer”-ის მიერ გამოცემულ იქნა აკადემიკოს გიორგი თავაძის, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის ჯუმბერ ხანთაძისა და ამერიკაში მოღვაწე პროფესორ ალექსანდრე მუკასიანის მიერ მომზადებული სტატია 

წიგნში მოკლედაა წარმოდგენილი ლითონური მასალების განმ-
ტკიცების საწყისები. განხილული და გაანალიზებულია სხვადასხვა
ფაქტორის გავლენა დისლოკაციების წარმოქმნის პირობებზე; დის-
ლოკაციების დამუხრუჭებისა და შენადნობების განმტკიცების
ურთიერთკავშირი; ლითონების განმტკიცების მექანიზმი პლასტი-
კური დეფორმაციისას; დისლოკაციების დამუხრუჭება სტრუქტურის
სხვადასხვა ელემენტით კრისტალურ გისოსში.
ნაშრომის მიზანია სპეციალისტებს „მოკლე ფორმით“ მიაწოდოს
თანამედროვე წარმოდგენები სიმტკიცის მახასიათებლების ამაღლე-
ბის გამომწვევი პროცესებისა და გამნტკიცების მექანიზმების შესახებ.
ნაშრომი განკუთვნილია მასალათმცოდნეების, ლითონთმცოდნე-
ების, თერმისტების, წნევით დამუშავებისა და ასევე მონათესავე დარ-
გების სპეციალისტებისათვის. იგი დახმარებას გაუწევს ამ დარგების
მეცნიერებს, უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებს, სტუდენტებს,
მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.
რედაქტორი - თეიმურაზ ნამიჩეიშვილი - ტექნ. მეცნ.დოქტორი

რეცენზენტი - არჩილ გაჩეჩილაძე ტექნ. აკადემიური დოქტორი

გამოცემის რედაქტორი _ ცისანა თოდუა-კარტოზია

კომპიუტერული უზრუნველყოფა - პაატა ქორქიასი

დიზაინერი – ვასილ შურაძე


წიგნი გამოიცა „შოთა რუსთაველის საქართველოს ერონული
სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით“.


გრანტი #SP-19-171


© ო. შურაძე 2020


ISBN 978-9941-9678-4-9


გამომცემლობა შპს „საჩინო“