სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Public Information

Public Information

 

1. ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ

 

 

 

 

 

 

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

 

 

 

 

 

3. ინფორმაცია ინსტიტუტის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

 

 

 

4. ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

 

 

 

 

5. ინფორმაცია ინსტიტუტის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. სამართლებრივი აქტები

 

 

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია