სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი  თანამდებობის დასაკავებლად

 

მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის  მეცნიერ თანამშრომელი   - ერთი საშტატო  ერთეული

 

შესასრულებელი სამუშაო

  • ადგილობრივი და შემოტანილი მანგანუმის მადნებისა და კონცენტრატების მეტალურგიული ღირებულებების შესწავლა; 
  • მანგანუმიანი ფეროშენადნობების საკვლევი მასალის ექსპერიმენტებისათვის მომზადება;
  • საცდელი ელექტროთერმული ღუმელის გამართვა ; 
  • ფეროშენადნობების საცდელი მოდელური დნობების ჩატარება. 
  • დანადგარზე მანგანუმიანი ფეროშენადნობების საკაზმე მასალებისა და კაზმების თბოფიზიკური თვისებების (სითბოტევადობა, თბოგამტარობა, ტემპერატურა-გამტარობა და სხვ.) შესწავლა; 
  • კვლევის პროცესებში გამოყენებული მინერალური ნედლეულისა და კაზმების ნიმუშების მომზადება, მათი ტექნიკური ანალიზი; 
  • ტექნოლოგიური პროცესის კორექცია აუცილებლობის შემთხვევაში;  
  • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

წიგნში განხილულია ლითონების მიღება-წარმოების მეთოდები უძველესი დროიდან დღემდე; მოთხრობილია ამ ასპარეზზე ქართველ მოღვაწეთა შესახებ;  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კოლხური მეთოდით ოქროს მოპოვების ტექნოლოგიას და საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ლითონური არტეფაქტების  კვლევის შედეგებს;

ლექსიკონი მოიცავს 368 ISO/TS 80004 სერიის სტანდარტებით დადგენილ და სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად გამოყენებულ. მაგრამ ჯერ კიდევ არასტანდარტიზებულ ნანომეცნიერებისა და ნანოტექნოლოგიის 384 ტერმინს, რომლებსაც ახლავს განმარტება ქართულ ენაზე  და ინგლისურ-რუსული შესატყვისები.

მონოგრაფია ეძღვნება ნახევარგამტარულ ელექტრონიკაში და ლაზერულ ტექნოლოგიაში ფართოდ გამოყენებად InAs-InP შენადნობების ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური თვისებების და მათი გამოყენების დაწვრილებით აღწერას ბოლო პერიოდის ჩართვით. მონოგრაფიაში გამოკვეთილია ხისტი დასხივების გავლენა InAs-InP შენადნობების თვისებებზე.