სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი  თანამდებობების დასაკავებლად

 

1. მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი - ერთი საშტატო  ერთეული.

 

2. მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი - ერთი საშტატო  ერთეული.


3. ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის მეცნიერ - თანამშრომელი - ერთი საშტატო  ერთეული.


4. ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი - ერთი საშტატო  ერთეული.

წიგნში განხილულია ლითონების მიღება-წარმოების მეთოდები უძველესი დროიდან დღემდე; მოთხრობილია ამ ასპარეზზე ქართველ მოღვაწეთა შესახებ;  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კოლხური მეთოდით ოქროს მოპოვების ტექნოლოგიას და საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ლითონური არტეფაქტების  კვლევის შედეგებს;

ლექსიკონი მოიცავს 368 ISO/TS 80004 სერიის სტანდარტებით დადგენილ და სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად გამოყენებულ. მაგრამ ჯერ კიდევ არასტანდარტიზებულ ნანომეცნიერებისა და ნანოტექნოლოგიის 384 ტერმინს, რომლებსაც ახლავს განმარტება ქართულ ენაზე  და ინგლისურ-რუსული შესატყვისები.

მონოგრაფია ეძღვნება ნახევარგამტარულ ელექტრონიკაში და ლაზერულ ტექნოლოგიაში ფართოდ გამოყენებად InAs-InP შენადნობების ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური თვისებების და მათი გამოყენების დაწვრილებით აღწერას ბოლო პერიოდის ჩართვით. მონოგრაფიაში გამოკვეთილია ხისტი დასხივების გავლენა InAs-InP შენადნობების თვისებებზე.