სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად

 

სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორიის ლაბორანტი - ერთი საშტატო  ერთეული

 

შესასრულებელი სამუშაო

 

  • გამოსაკვლევი ნიმუშების დაჭრა, გახეხვა, მოწამვლა და მეტალოგრაფიული კვლევა ოპტიკურ მიკროსკოპზე;
  • გამოსაკვლევი ნიმუშების ფიზიკური მახასიათებლების შესწავლა: სიმკვრივე, შინაგანი ხახუნი, მაგნიტური ამთვისებლობა, წინააღმდეგობა.
  • გამოსაკვლევი ფხვნილთა კომპოზიციების საწყისი ნარევების მომზადება ბლენდერსა და ატრიტორულ წისქვილში.
  • კომპუტერული პროგრამების ცოდნა და მისი გამოყენება მუსაობისა

წიგნში განხილულია ლითონების მიღება-წარმოების მეთოდები უძველესი დროიდან დღემდე; მოთხრობილია ამ ასპარეზზე ქართველ მოღვაწეთა შესახებ;  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კოლხური მეთოდით ოქროს მოპოვების ტექნოლოგიას და საქართველოში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ლითონური არტეფაქტების  კვლევის შედეგებს;

ლექსიკონი მოიცავს 368 ISO/TS 80004 სერიის სტანდარტებით დადგენილ და სამეცნიერო ლიტერატურაში ხშირად გამოყენებულ. მაგრამ ჯერ კიდევ არასტანდარტიზებულ ნანომეცნიერებისა და ნანოტექნოლოგიის 384 ტერმინს, რომლებსაც ახლავს განმარტება ქართულ ენაზე  და ინგლისურ-რუსული შესატყვისები.

მონოგრაფია ეძღვნება ნახევარგამტარულ ელექტრონიკაში და ლაზერულ ტექნოლოგიაში ფართოდ გამოყენებად InAs-InP შენადნობების ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური თვისებების და მათი გამოყენების დაწვრილებით აღწერას ბოლო პერიოდის ჩართვით. მონოგრაფიაში გამოკვეთილია ხისტი დასხივების გავლენა InAs-InP შენადნობების თვისებებზე.