სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი  თანამდებობის დასაკავებლად

 

ვაკანსია 1.  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - (ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია;) - ერთი  არასრული (0,5) საშტატო  ერთეული

შესასრულებელი სამუშაო

  • სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა და პერსპექტიული საგრანტო პროექტების წარდგენასა და შესრულებაში მონაწილეობა;
  • ლაბორატორიის კვლევითი თემატიკის მიხედვით, ფხვნილოვანი და კომპოზიციური მასალების შესახებ არსებული სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი და განზოგადება;
  • ლაბორატორიაში დასამუშავებელი მასალების რეალური სტრუქტურის ფიზიკური მოდელების აგება და მათი კომპიუტერული რეალიზება;
  • ლაბორატორიაში დასამუშავებელი მასალების ძირითადი გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე თვისებების პროგნოზირება და ამის საფუძველზე ტექნოლოგიური პროცესისათვის რეკომენდაციების დამუშავება;
  • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

 

2021 წლის 20-21 სექტემბერს თბილისში ჩატარებული მე-4 საერთაშორისო კონფერენციის - „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“

2021 წლის 20-21 სექტემბერს თბილისში ჩატარდა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”.

საკითხი, რომელიც თქვენს წინაშე განსახილველად გამოგვაქვს, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წინაშე პირველად 2007 წელს დაისვა. უნდა გვემსჯელა დასმული კითხვის სამართლიანობაზე - აქვს თუ არა დიდ მეტალურგიას მომავალი საქართველოში? წარმოგიდგენთ ამონარიდს ჩვენი მაშინდელი გამოსვლიდან: „საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ საწარმოები აღარ ამზადებს მისთვის ადრე დაგეგმილ პროდუქციას, გაჩერებული და გაძარცულია. ინდუსტრიული რეზერვები ამოწურულია. ბუნებრივია, საქართველომ თავისი  გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით, სხვა გზა უნდა აირჩიოს და შეცვალოს მეურნეობის განვითარების ვექტორი. ამასთან, არსებული მატერიალური სახსრები და ინტელექტუალური ძალები მიმართოს ქვეყანაში არსებული ტექნიკური განათლებისა და პროფესიული მომზადების არასაკმარისი დონის ასამაღლებლად.