სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია № 5

 

ლაბორატორიის კვლევის ძირითადი მიმართულებაა თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) მასალების მიღების ენერგოდამზოგი, ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების შემუშავება. ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა მცირე ენერგოდანახარჯებისა და მარტივი აპარატურის გამოყენებით მივიღოთ უნიკალური თვისებების მქონე მასალები.

 

2010 წელს ლაბორატორიის 3 მეცნიერს ნაშრომისათვის “თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მაღალეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება ახალი კლასის მასალების მისაღებად” მიენიჭა საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში 

 

 

 


შემუშავებულია: 
ძნელდნობადი მასალების – მოლიბდენის და მოლიბდენის კარბიდის, ჭიათურა – საჩხერის ქვიშებიდან სილიციდების და ჭიათურის მანგანუმის მადნებიდან უნახშირბადო ფერომანგანუმის თმს-ით მიღების ტექნოლოგიები.

 

 

თმს-რეაქტორები
თმს-ის მეთოდით მიღებულია ორი და მრავალფენიანი მაღალეფექტური გრადიენტული მასალები. ეს მასალები ინარჩუნებენ მაღალ სისალეს, სიმტკიცეს კუმშვეზე, ცვეთამედეგობას და ხენჯმედეგობას მაღალ ტემპერატურაზე. ეს ტექნოლოგიები ხორციელდება როგორც წვის ისე თბური აფეთქების რეჟიმში სინთეზირებული პროდუქტის შემდგომი კომპაქტირებით.

 

 

გრადიენტული მასალები

 

შემუშავებულია ინტერმეტალიდების მიღების ტექნოლოგია თმს-ით თბური აფეთქების რეჟიმში. იგი საშუალებას იძლევა მიღებულ იქნას უნიკალური თვისებების მქონე ინტერმეტალიდების ერთფაზიანი ნაერთები და ნანოკრისტალური სტრუქტურის მქონე ნაკეთობები, რაც არსებული, ტრადიციული მეთოდებით ვერ ხერხდება. თბური აფეთქების რეჟიმში სითბოს წყაროდ B­10 იზოტოპის შემცველი ნაერთების გამოყენების შემთხვევაში მიიღება ავიაციისა და კოსმოსური ტექნიკისავის მეტად პერსპექტული მსუბუქი, უფორო, ცვეთამედეგი მასალები, რომელთაც ანტირადიაციული თვისებებიც გააჩნია.

 

შექმნილია ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურის მქონე ინტერმეტალიდების მისაღები ორიგინალური დანადგარი:

 

ერთფაზიანი ინტერმეტალისაგან დამზადებული ნაკეთობები

 

ამ მეთოდით მიღებულია სხმული სალი შენადნობების დეტალები საგზაო მანქანების მჭრელი ნაწილებისთვის და ლითონსაჭრელი აირის აპარატის ბუნიკები.

 

 

 

თმს მეთოდით შემუშავებულია იაფი ჟანგეულებისაგან წყლისა და აირის ფილტრების დამზადების ტექნოლოგია.

 

 ლაბორატორიის პერსონალი
14-11-2016    ნანახია: 10 908-ჯერ