სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია  კონკურსს შემდეგი  თანამდებობის დასაკავებლად

 

მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის  მეცნიერ თანამშრომელი   - ერთი საშტატო  ერთეული

 

შესასრულებელი სამუშაო

  • ადგილობრივი და შემოტანილი მანგანუმის მადნებისა და კონცენტრატების მეტალურგიული ღირებულებების შესწავლა; 
  • მანგანუმიანი ფეროშენადნობების საკვლევი მასალის ექსპერიმენტებისათვის მომზადება;
  • საცდელი ელექტროთერმული ღუმელის გამართვა ; 
  • ფეროშენადნობების საცდელი მოდელური დნობების ჩატარება. 
  • დანადგარზე მანგანუმიანი ფეროშენადნობების საკაზმე მასალებისა და კაზმების თბოფიზიკური თვისებების (სითბოტევადობა, თბოგამტარობა, ტემპერატურა-გამტარობა და სხვ.) შესწავლა; 
  • კვლევის პროცესებში გამოყენებული მინერალური ნედლეულისა და კაზმების ნიმუშების მომზადება, მათი ტექნიკური ანალიზი; 
  • ტექნოლოგიური პროცესის კორექცია აუცილებლობის შემთხვევაში;  
  • შესრულებული სამუშაოების ანგარიშების მომზადება; სამეცნიერო შრომების გაფორმება, გამოქვეყნება და კონფერენციებში მონაწილეობა.

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი  აცხადებს ღია  კონკურსს  შემდეგი   თანამდებობის დასაკავებლად

 

ინჟინრის    - ერთი  საშტატო ერთეული (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიაში)

 

ესასრულებელი სამუშაო

·      სამეცნიერო-კვლევითი და ტექნოლოგიური სამუშაოების შესრულებისათვის საჭირო თანამედროვე მეთოდებისა და აპარატურის (ტექნიკური საშუალებები-ფოლადსადნობი ელექტრო-რკალური და მაღალი სიხშირის ინდუქციური ღუმელები);·      ფერადი ლითონების ზუსტი ჩამოსხმა, სხმული ლითონის მაკრო და მიკრო სტრუქტურული აღნაგობის დადგენა;განსხვავებული თვისებების მასალების მირჩილვის პროცესების დახვეწა, შესაბამისი ექსპერიმენტული დანადგარების გამართვა და ექსპლუატაცია. 

 

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი გაცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად

ვულოცავთ ინსტიტუტის დირექტორს, აკადემიკოს გიორგი თავაძეს 75 წლის იუბილეს