სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
გრანტები

სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში შესრულებული პროექტების ნუსხა:

 

პროექტის დასახელება

რეგისტ. №

შესრულების ვადები

პროექტის ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

პროექტის მენეჯერი

1

მაღალი ადგეზიური თვისებების მქონე თბოსაიზოლაციო, ცვეთამედეგი, მხურვალმედეგი და ანტიფრიქციული ნანოკრისტალური მეტალო-კერამიკის დანაფარების მიღება

G-296­

09.2000 - 09.2003

204500 USD

ISTC

თ. მიქაბერიძე

2

მძიმე ლითონებისაგან ნავთობპროდუქტებისაგან და საღებავებისაგან ჩამდი-ნარე წყლების გაწმენდის ახალი ტექნოლოგია

G-577

 09.2002 – 09.2004

160000 USD

ISTC

მ. ლანჩავა

3

10B და 11B მონოიზოტოპური პოლი- და მონოკრისტალური B-რომბოედ-რული ბორის მიღება ბირთვული უსაფრთხიების უზრუნველმყოფი ხელსა-წყოების, კონტეინერების, დანაფარებისა და სხვა საშუალებათა შესაქმნელად

G 402

 08.2001. – 12.2004.

213000 USD

ISTC

დ. ლეჟავა

4

ქრომის სუპერშენადნობებისათვის მაღალტემპერატურული დაფარვების შედგენილობისა და დაფარვის ტექნოლოგიის შემუშავება

OX2-4008 – TB-04

 07.2004 – 07.2005

35000 USD

ISTC

ო. მიქაძე

5

მაღალი სიმტკიცის, პლასტიკურობის და სიბლანტის მქონე ახალი აუსტენიტური, შედუღებადი უჟანგავი შენადნობების დამუშავება კრიოგენული, ქიმიური და სპეციალური მანქანათმშენებლობისათვის

G-811

03.2003 –

03.2006

262521 USD

ISTC

გ. გრიქუროვი

6

ბიოგაზის მიღების ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიის დამუშავება კავკასიის მაღალმთიანი რეგიონებისათვის ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით

G-985

03.2004 – 03.2006

160000 USD

ISTC

ა. ბაკურაძე

7

ახალი ფუნქციონალური-გრადიენტული მასალების მიღება თვით-გავრცელე-ბული მაღალტემპერატურული სინთეზით

3265

04.2004 – 03.2006

106000 ევრო

STCU

გ. ონიაშვილი

8

თმს მეთოდით მაღალეფექტური თერმომდგრადი და ცვეთამედეგი კერა-მიკული კომპოზიტების დამუშავება შემდგომი დაბალტემპერატურული ფორმირებით

3622

11.2005 –

11.2007

181627 USD

STCU

გ. თავაძე

9

ალუმინის ოქსიდით და ვანადიუმით დისპერსულად განმტკიცებული მაღალი მანგანუმის შემცველი ახალი შენადნობი ცვეთამედეგი სხმულებისათვის

GEEXO-4021-TB-06

07.2006 – 06.2007

35000 USD

GRDF

ა. ოკლეი

10

ტიტანის ახალი ამორფული, ნანო და პოლიკრისტალური შენადნობები სამედიცინო ინსტრუმენტებისა და მათი დანაფარებისათვის

3575

04.2006 –

04.2009

197000 USD

STCU

მ. მიქაბერიძე 

11

სუფთა ლითონების მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის შემუშავება

3214

06.2006 – 05.2008

79846 USD

STCU

ა. კანდელაკი

12

Ti-Al-ის სისტემაში ნანოკრისტალური სტრუქტურის მქონე ორფაზიანი მასალების მიღებისათვის თმს-თბური აფეთქების ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება

3921

10.2006 – 09.2008

144100 ევრო

STCU

გ. ონიაშვილი 

13

სამოქალაქო დანიშნულების მსუბუქი და ეკონომიური ანტიბალისტიკური დამცავი ეკრანების საწარმოო ტექნოლოგიის დამუშავება

06/08

 01.2008 -

   12.2008

39966 ლარი

GNSF/GRDF

ო. ოქროსცვარიძე 

14

მაღალენერგეტიკული კინეტიკური დამრტყმელისაგან დამცავი ახალი მსუბუქი კომპოზიციური ჯავშანი

GNSF/ST07/

7-259

  01.2008 -

   12.2009

92000 ლარი

GNSF

ო. ოქროსცვარიძე 

15

Si0,8-Ge0,2 მყარი ხსნარის ფუძეზე მაღალეფექტური თერმოელექტრული მასალებისა და ბატარეების დამუშავება სხვადასხვა დანიშნულების თერმოელექტროგენერატორებისათვის (წამყვანი ორგანიზაციაა სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი)

GNSF/ST07/

7-258

  01.2008 -

12.2010

10745 ლარი

GNSF

გ.დარსაველიძე 

16

ჰელიოთერმოელექტროგენერატორის დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება და საცდელი ნიმუშის შექმნა (წამყვანი ორგანიზაციაა სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი)

4655

10.2008-03.2010

14398 USD

GNSF/ STCU

გ.დარსაველიძე 

17

ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდის მქონე ცვეთამედეგი ნაკეთობები

02/09

01.2009-12.2009

44000 ლარი

GNSF/GRDF

ა. ოკლეი

18

ვოლფრამის შემცველი ჯავშანგამტანი ჭურვების გულარებიდან სალი შენადნობების ნაკეთობების წარმოება

05/09

01.2009-12.2009

43924 ლარი

GNSF/GRDF

ა.გაჩეჩილაძე

19

ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის, ტიტანის და ბორის კარბიდების ფუძეზე

4600

02.2009-

02.2011

143715 ევრო

STCU

ა.გაჩეჩილაძე

20

ბორის კარბიდის ფუძეზე კონსტრუქციული კერამიკის დამუშავება ექსტრემალურ პირობებში მომუშავე ფრიქციული კვანძებისათვის

4398

02.2009-

02.2011

144754 ევრო

STCU

ა. მიქელაძე

21

ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამისა და ტიტანის კარბიდების ფუძეზე

481

03.2009-02.2011

97405 ლარი

GNSF

ა.გაჩეჩილაძე

22

მანგანუმის შემცველი საწარმოო ნარჩენების უტილიზაციით მანგანუმის სულფატის მიღება

380

03.2009-02.2011

99500 ლარი

GNSF

დ.სახვაძე

23

მზის კონცენტრირებული ენერგია / თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი – ახალი მიდგომა ტექნოლოგიური ენერგოეფექტურობის გაზრდის სფეროში

4999

10.2009-03.2011

69886 USD

GNSF/STCU

ო. ოქროსცვარიძე 

24

სალი შენადნობების წარმოების ნარჩენებიდან ვოლფრამშემცველი ნანო-ფხვნილების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება  

1-7/87

01.2010-12.2011

94230 ლარი

GNSF

ზ.მირიჯანაშვილი 

25

ნანოსტრუქტურული 3D-ნაკეთობების და დანაფარების დამუშავება და სინთეზი ინტეგრირებული ნანოტექნოლოგიური სქემის გამოყენებით

4450

03.2010-02.2012

71812 ევრო

STCU

ო. ოქროსცვარიძე 

26

არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები

CF/4/3-121/12

06.2012

28490 ლარი

SHRNSF

საკონფერენციო გრანტი

გ.ონიაშვილი

27

სამთო წარმოების ლითონებით დაბინძურებული რეგიონების შეფასება, რისკ ფაქტორები, განახლებისა და გაწმენდის ტექნოლოგიები უკრაინასა და საქართველოში

P322b

09.2011-08.2013

105849 USD

STCU  პარტნიორული გრანტი 

გ.ონიაშვილი

28

ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება

11/21

04.2012-

03.2014

78099 ლარი

SHRNSF

ა.კანდელაკი

29

არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები

CF/6/3-121/14

04.2015

30000 ლარი

SHRNSF

საკონფერენციო გრანტი

გ.თავაძე

30

რადიაციამედეგი სტრუქტურული კერამიკული მასალების მიღება იზოტოპ ბორ-11-ით გამდიდრებული ბორის კარბიდის ფუძეზე

P563

2015-2017

115418 USD

STCU პარტნიორული გრანტი 

ა.მიქელაძე

31

ნანოკომპოზიტების სინთეზი Ti-Al-B-C ფხვნილების მექანიკური ლეგირებით და აფეთქებით ადიაბატური კომპაქტირებით

YS-15_2.2.10_84

12.2015-12.2017

58000 ლარი

SHRNSF

ახალგაზრდა მეცნიერის გრანტი

მ.ჩიხრაძე

32

თმს-ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციური ნაკეთობების მიღების კვლევა დამუშავება

216972

12.2016-12.2018

240000 ლარი

SHRNSF

ზ.მელაშვილი

33

საქართველოს საბადოებიდან მოპოვებული დარიშხანის გამოყენება 3-5 ნახევარგამტარული ნაერთების მისაღებად

YS-2016-74

12.2016-12.2018

60000 ლარი

SHRNSF

ახალგაზრდა მეცნიერის გრანტი

ბ.კვირკველია

34

ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული მასალებისა და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების მიღება

AR-18-1045

12.2018-12.2021

839540 ლარი (419540 ლარი)

SHRNSF

ლ.ჩხარტიშვილი

35

ნახშირბადის შემცველი ნარჩენების შავ ნახშირად გადამუშავება, მათი გაწმენდა და სხვადასხვა მიზნებისთვის გამოყენება

P744

05.2019-11.2020

20000 USD

STCU პარტნიორული გრანტი

ა.ფეიქრიშვილი

36

ლითონური მასალების ციკლური დატვირთვებისადმი ხანგამძლეობის-ბზარების გავრცელებისადმი მედეგობის მათემატიკური მოდელირება

YS-19-542

12.2019-12.2021

58000 ლარი

SHRNSF

ახალგაზრდა მეცნიერის გრანტი

ლ.ანთაშვილი

37

ლითონური მასალების განმტკიცების ზოგადი საწყისები

SP-19-171

12.2019-02.2020

4000 ლარი

SHRNSF

საგამომცემლო

ო.შურაძე

38

რკინისშემცველი ნარჩენებიდან და იაფი ბორშემცველი ნედლეულიდან ძვირადღირებული ბორშემცველი ლიგატურების მიღება

CARYS-19-802

08.2020-07.2021

249370 ლარი

SHRNSF

გ.ზახაროვი

39

ლითონური ნაკეთობების თბური პროცესებით დამზადება-დამუშავების დეფექტები

SP-21-272

23.07.2021-23.01.2022

6000 ლარი

შრესფ საგამომცემლო

შურაძე ომარი

40

InAs-InP ნახევარგამტარული შენადნობები

SP-21-149

23.07.2021-23.01.2022

3450 ლარი

შრესფ საგამომცემლო

ხუციშვილი ელზა

41

ფრაგმენტები საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიდან

SP-2-21-188

16.12.2021-16.03.2022

5900 ლარი

შრესფ საგამომცემლო

ხანთაძე ჯუმბერი

42

სილიციუმი მთის ქანებიდან ელექტრონიკამდე

SP-22-316

30.11.2022-30.05.2023

6000 ლარი

შრსესფ საგამომცემლო

ხუციშვილი ელზა

43

კერამიკული ნანოსტრუქტურის შემცველი კონსოლიდირებული მასალის შემუშავება და საპილოტე ნიმუშების მიღებაTi-B-N  სისტემის ფუძეძე

AR-22-955

23.12.2022-23.12.2024

276000 ლარი

შრსესფ

გამოყენებითი

ზახაროვი გარეგინ

44

„უზოდო გლინვის“ მეთოდით ალუმინის შენადნობების ბაზაზე ნაკლებად თავსებადი ლითონური წყვიდებიდან (რკინა-ალუმინი, ტიტანი-ალუმინი) კომპოზიციური (ფენოვანი) მასალების მიღება

AR-22-1411

23.12.2022-23.12.2024

276000 ლარი

შრსესფ

გამოყენებითი

ქევხიშვილი გივი

45

მრავალფუნქციური შენადნობებისათვის ბორშემცველი კომპლექსური ლიგატურის შემუშავება ფოლადსაგლინავი წარმოების ნარჩენების ფუძეზე მაღალტემპერატურული სინთეზის და მეტალურგიის მეთოდებით

STEM-22-761

23.12.2022-23.12.2024

140000 ლარი

შრსესფ

STEM

ჩხარტიშვილი ლევანი

46

ტანტალი-ალუმინის ინტერმეტალური ნაერთების ფუძეზე თმს და ცხლად გლინვის პროცესის კომბინირებით ახალი საკონსტუქციო მასალების შემუშავება და მათი სტრუქტურისა და თვისებების გამოკვლევა

STEM-22-1113

23.12.2022-23.12.2024

140000 ლარი

შრსესფ

STEM

ფეიქრიშვილი აკაკი

47

პლასტიკური ნარჩენების მაღალტემპერატურული თერმოქიმიური გადამუშავების პროცესის თერმოდინამიკური პარამეტრების გაანგარიშება და მაღალტექნოლოგიური, ნანოსტრუქტურული ნახშირბადის მიღება

FR-22-4275

20.03.2023-20.03.2026

240000 ლარი

შრსესფ

ფუნდამენტური

ფეიქრიშვილი აკაკი