სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ომარ შურაძე – ფერდინანდ თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ინგა ჯიბუტი – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.


გადმოწერა   

საქართველოში შავი მეტალურგიის განვითარების კონცეფცია

 

გადმოწერა / გახსნა 

თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმის აბსტრაქტების კრებული.

 

გადმოწერა / გახსნა 

ლითონური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების პარამეტრებისა და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ზოგიერთი მეთოდისა და აპარატურის შესახებ სერიიდან გამოსაცემად მზადდება ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, აკადემიური დოქტორის, ომარ შურაძის წიგნები.

2011წ. გამოქვეყნდა გ.თავაძისა და ა.შტეინბერგის მონოგრაფია Получение специальных материалов методами самораспрострняющегоя высокотемпературного синтеза (თბილისი, გამომცემლობა ”მერიდიანი”, 206გვ.), რომელიც 2013 წ. ინგლისურად დასტამბა მეცნიერული წიგნის გამოცემაზე ორიენტირებულმა მსოფლიოს უდიდესმა და ცნობილმა გამომცემლობამ “Springer”-მა შემდეგი სათაურით: “Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High - Temperature Synthesis”.

2016 წლის დეკემბერში ჩინურ ენაზე გამოიცა ინსტიტუტის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის, ტ. მ. დ., პროფესორ გიორგი თავაძისა და ბერკლის უნივერსიტეტის (აშშ)პროფესორის, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორის, ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია „Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Sinthesis“.

ომარ შურაძე
სტატიაში თანამედროვე საძიებო სისტემების მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით სისტემატიზებული და გაანალიზებულია მასალათმცოდნეობის როლი კაცობრიობის ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე და თანამედროვე პირობებში. ნაჩვენებია ახალი მასალების შექმნის აუცილებლობის გამომწვევი პირობები და მათი როლი ტექნიკის განვითარებასა და სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესში.

”ლითონმცოდნეობისა და ლითონთა თერმული დამუშავების ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონის” (ხუთ ენაზე, 1993.), ”მეტალურგიის ტერმინოლოგიური ლექსიკონის (ხუთ ენაზე, 1999.) და ”არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონის” (სამ ენაზე, 2008.) შემდგენელი.

ბნევადი არის ბიფრაქციული მოდელის თანახმად შეგვიძლია განვსაზღვროდ მასალის ფორიანობა, სტრუქტურული მოტივები და მიკროსკოპული მახასიათებლები – საკოორდინაციო რიცხვი, სხვადასხვასახელა კონტაქტების რაოდენობა და მისი კონცენტრაციულ-ფრაქციული დამოკიდებულება.

ლექსიკონი შეიცავს 8550-მდე ტერმინს არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ყველა სპეციალობით -- ქართულ ენაზე განმარტებითი და რუსულ-ინგლისური შესატყვისებით. ლექსიკონი განკუთვნილია ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ფართო წრისათვის: მეტალურგების, ინჟინერ-ფიზიკოსების, ინჟინერ-მექანიკოსების, მთარგმნელების,  უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სტუდნეტებისთვის.

 


უკან1 2 3 4 5 6 7 8 9 წინ