სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ომარ შურაძე – ფერდინანდ თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ინგა ჯიბუტი – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.


გადმოწერა   

საქართველოში შავი მეტალურგიის განვითარების კონცეფცია

 

გადმოწერა / გახსნა 

თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმის აბსტრაქტების კრებული.

 

გადმოწერა / გახსნა 

2011წ. გამოქვეყნდა გ.თავაძისა და ა.შტეინბერგის მონოგრაფია Получение специальных материалов методами самораспрострняющегоя высокотемпературного синтеза (თბილისი, გამომცემლობა ”მერიდიანი”, 206გვ.), რომელიც 2013 წ. ინგლისურად დასტამბა მეცნიერული წიგნის გამოცემაზე ორიენტირებულმა მსოფლიოს უდიდესმა და ცნობილმა გამომცემლობამ “Springer”-მა შემდეგი სათაურით: “Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High - Temperature Synthesis”.

2016 წლის დეკემბერში ჩინურ ენაზე გამოიცა ინსტიტუტის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის, ტ. მ. დ., პროფესორ გიორგი თავაძისა და ბერკლის უნივერსიტეტის (აშშ)პროფესორის, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორის, ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია „Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Sinthesis“.

ლექსიკონი შეიცავს 8550-მდე ტერმინს არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ყველა სპეციალობით -- ქართულ ენაზე განმარტებითი და რუსულ-ინგლისური შესატყვისებით. ლექსიკონი განკუთვნილია ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ფართო წრისათვის: მეტალურგების, ინჟინერ-ფიზიკოსების, ინჟინერ-მექანიკოსების, მთარგმნელების,  უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სტუდნეტებისთვის.

 

წიგნში მოცემულია ლითონური მასალების, ნაწარმებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია მათი ხარისხის სხვადასხვა მეთოდით კონტროლისა და გამოკვლევის აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასიათებელი თვისებების თეორიული ასპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებების კვლევის მეთოდები და საშუალებები. 

წიგნში განხილულია ფაზური წონასწორობისა და "შედგენილობა-თვისებების" ურთიერთკავშირის განმსაზღვრელი ძირითადი ცვლადი პარამეტრები ფიზიკური-ქიმიურ სისტემებში, ამასთან, მათი გაზომვის მეთოდები და საშუალებები. იგი მკითხველს დაეხმარება სისტემების შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთქმედების შედეგების გაანალიზებაში, აღნიშნულ პარამეტრებზე მათი დამოკიდებულების შესასწავლაში და თვით ამ პარამეტრების რაობის გარკვევაში.

წიგნში წარმოდგენილია ლითონური მასალების სისალის გაზომვის თანამედროვე მეთოდები, ურთიერთკავშირები მათ შორის და სისალის დამოკიდებულება სიმტკიცის მაჩვენებლებთან. განხილულია ასევე სისალის გაზომვის ზოგიერთი თეორიული საფუძველი, მასალის დატვირთვის პირობები და სისალის საზომი აპარატურა.

 

ომარ შურაძე 

ზოგიერთი ავადმყოფურად ესწრაფვის ”მარადიულ სიდიადეს” და ამ მიზნით

საკუთარ ნეკროლოგსაც თვითონვე თხზავს სიცოცხლეში... ასეთი ადამიანი

სრულიად ივიწყებს ჰერმან ჰესეს მიერ ბრძენი გოეთეს პირით ნათქვამს:

”მარადისობა მხოლოდ და მხოლოდ წამია, ერთხელ წასაოხუნჯებლად რომ ეყოფა კაცს”...


უკან1 2 წინ