სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

Semiconductor-based devices with increased reliability, low cost, unusual lightness, small size, and reduced service personnel are everywhere around us and became an important part of our daily life. It is difficult to imagine life without electronic vehicles, TVs, computers, smartphones,   medical network, global e-commerce etc.

მონოგრაფია მიეძღვნა თანამედროვე ტექნოლოგიებისათვის შეუცვლელი მასალის, სილიციუმის მიღების მეთოდების, თვისებების და გამოყენების აღწერას. მონოგრაფიაში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მეცნიერების მიერ განხორციელებულ კვლევებთან ერთად აღწერილია შედეგები იმ მრავალწლიანი მეცნიერული კვლევებისა, რომელნიც იქნა ჩატარებული მოხსენებების წარდგენით ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში. 

 

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი  თანამდებობების დასაკავებლად

 

1. მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი - ერთი საშტატო  ერთეული.

 

2. მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი - ერთი საშტატო  ერთეული.


3. ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის მეცნიერ - თანამშრომელი - ერთი საშტატო  ერთეული.


4. ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი - ერთი საშტატო  ერთეული.

მონოგრაფია ეძღვნება ნახევარგამტარულ ელექტრონიკაში და ლაზერულ ტექნოლოგიაში ფართოდ გამოყენებად InAs-InP შენადნობების ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური თვისებების და მათი გამოყენების დაწვრილებით აღწერას ბოლო პერიოდის ჩართვით. მონოგრაფიაში გამოკვეთილია ხისტი დასხივების გავლენა InAs-InP შენადნობების თვისებებზე.

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტს დღეიდან ზურაბ რუსიშვილი უხელმძღვანელებს.